Delkaskoförsäkring

Delkasko är, inom försäkringsbranschen, ett samlingsnamn för de delar som ingår i din halvförsäkring (bortsett från den obligatoriska trafikförsäkringen). Delkaskoförsäkringen är frivillig och kan ses som ett komplement till trafikförsäkringen. Det innebär att om ditt fordon exempelvis råkar ut för stöld-, maskin-, glas- eller brandskador så kan du ha rätt till ersättning för dessa skador. Delkaskoförsäkringen är helt enkelt det utökade skyddet inom din halvförsäkring, och kan täcka upp ett antal olika händelser. Villkor och omfattning kan däremot skilja mellan försäkringsbolagen. Därför måste du kontrollera i detalj vad som gäller hos just ditt försäkringsbolag.

Vad täcker en delkaskoförsäkring?

Se nedan för att läsa på mer och mer om de olika momenten.

Brandskada

Detta innebär att bilen försäkras mot skador som har uppkommit genom brand, blixtnedslag eller explosion. Här är det viktigt att känna till att det endast är skadorna från själva branden som täcks av brandförsäkringen. Om något t.ex. skulle kollidera med bilen varpå den fattar eld, så är det vagnskadeförsäkringen som gäller och inte brandförsäkringen.

Glasskada

Med glasskada menas att fordonets rutor har krossats eller spruckit, till exempel genom skadegörelse eller stenskott. Här avses oftast bara bilens glasrutor och inte lyktglas eller soltak. Även i detta fall fordras vagnskadeförsäkring om glasskadorna är ett resultat av en kollision med bilen.

Stöldskada

Om ditt fordon skadas vid en stöld eller ett stöldförsök gäller stöldförsäkringen. I många fall gäller den även den skadegörelse av bilen som kan uppstå i en sådan situation. Kom ihåg att sådant som inte tillhör bilen i sig, såsom personliga föremål exempelvis en väska, i regel går på hemförsäkringen.

Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen gäller för en skada eller ett fel som påverkar bilens funktion. Med detta avses oftast fel som rör motorn eller kraftöverföringen på bilen. Viktigt att komma ihåg är att maskinskadeförsäkringen utgår från bilens ålder och antal mil som körts – vilka siffror som gäller måste du kontrollera för din egen försäkring.

Bärgning eller räddning

Om något händer din bil på grund av ett driftstopp och du behöver hjälp att transportera bilen till närmaste verkstad, så täcker räddningsförsäkringen detta. Då ska orsaken till driftstoppet oftast vara en skada på fordonet, det vill säga inte att det är slut på bensin eller ett urladdat batteri.

Rättsskydd

Rättsskyddet ersätter kostnaderna för juridiskt ombud och rättegångskostnader vid eventuella tvister där fordonsägaren är inblandad. I delkaskoförsäkringen är detta en av de mest komplexa försäkringarna då det finns ett fast tak för högsta ersättning.

delkaskoförsäkring illustration

Delkaskoförsäkringens aktsamhetskrav

För att ha rätt till ersättning kräver en delkaskoförsäkring, likt alla andra försäkringar, att du agerar aktsamt och med sunt förnuft. Det innebär att du måste ha koll på hur du hanterar ditt fordon så att den inte riskerar skador. Om du inte hanterar fordonet med aktsamhet kan ersättningen reduceras, alternativt nekas helt och hållet. Exempel på oaktsamhet är att du använder en felaktig motorvärmare som i sin tur kan orsaka en brand, eller om du lämnar din bil olåst och bilen blir stulen till följd av det.